Het Ministerie van Verbeelding houdt zich aan de bestaande wet- en regelgeving en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Het Ministerie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website.

Welke gegevens verwerkt het Ministerie van Verbeelding en waarom?

Als je ministerievanverbeelding.nl bezoekt, worden een aantal gegevens verwerkt voor technisch beheer van de website. Cookies worden alleen gebruikt voor de statistieken. De website verwerkt ook technische gegevens van het lP-adres van je apparaat (waarbij de laatste drie cijfers niet getoond worden). Alle gegevens worden geanonimiseerd. Als je zelf je persoonsgegevens – zoals voor- en achternaam, (e-mail)adres en telefoonnummer – naar het Ministerie stuurt voor bijvoorbeeld het aanvragen van informatie, het aanmelden voor een event of een nieuwsbrief, dan worden je gegevens enkel gebruikt voor dat doel.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

Je persoonsgegevens worden verkregen door het gebruik van de website en via de cookies die daarop geplaatst zijn. Daarnaast kun je ook zelf je gegevens bij het Ministerie achterlaten via het contactadres op de website of via e-mail.

Aan wie verstrekt het Ministerie van Verbeelding de persoonsgegevens?

Het Ministerie schakelt soms bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdienst en automatiseringsdienstverleners). Deze derde partijen verwerken de aangeleverde gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Daarvoor sluit het Ministerie een verwerkersovereenkomst met de desbetreffende partij.

Hoe worden de verkregen persoonsgegevens beveiligd?

Het Ministerie gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Er zijn adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van medewerkers en beveiligde servers. Medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dat nodig is voor het uitoefenen van hun functie.

Hoe zit het met de bewaartermijn?

Tenzij de wet anders voorschrijft, bewaart het Ministerie persoonsgegevens van bezoekers van de website niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Hoe kan een verzoek tot inzage worden ingediend?

Je hebt het recht de persoonsgegevens die het Ministerie van je heeft in te zien, te rectificeren of te wissen. Dat verzoek kun je indien via privacy@ministerievanverbeelding.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen voor verdere afhandeling van het verzoek. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, wordt je gevraagd om je persoonlijk te legitimeren of een kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. In dat laatste geval wordt je verzocht de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken.

Iedereen heeft het recht om bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier van verzamelen van en omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 6 juli 2018. Voor vragen over deze verklaring kun je een e-mail sturen naar privacy@ministerievanverbeelding.nl.